@wszuwarach

Regulamin

sklepu internetowego wszuwarach.pl

Sklep internetowy wszuwarach.pl dba o prawa konsumenta. Postanowienia umów i regulaminów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta są nieważne. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy wszuwarach.pl dostępny pod adresami internetowymi www.wszuwarach.pl i www.wszuwarach.com prowadzony jest przez Adrianę Parszutowicz, prowadzącą w Brąswałdzie 42b (11-001 Dywity) działalność gospodarczą pod firmą Szuwary - Wyszukane Rękodzieło - Adriana Parszutowicz, posiadającą NIP 739 328 38 36.

1.2. Dane kontaktowe Sklepu Internetowego wszuwarach.pl to: e-mail: sklep@wszuwarach.pl oraz tel.: 607 806 778. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest siedziba: Brąswałd 42b, 11-001 Dywity.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. 

1.4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.4.1. Cena - rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną w widocznym miejscu przy każdym Towarze w Sklepie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

1.4.2. Dzień roboczy - rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3. Formularza Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. Klient - Użytkownik, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć umowę z Prowadzącą Sklep.

1.4.5. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Prowadzącej Sklep, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

1.4.7. Prowadząca Sklep - Adriana Parszutowicz, prowadząca w Brąswałdzie 42b (11-001 Dywity) działalność gospodarczą pod firmą Szuwary - Wyszukane Rękodzieło - Adriana Parszutowicz, posiadająca NIP 739 328 38 36.

1.4.8. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

1.4.9. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.wszuwarach.pl i www.wszuwarach.com.

1.4.10. Towar - produkty sprzedawane Klientom przez Prowadzącą Sklep za pośrednictwem Sklepu.

1.4.11. Użytkownik - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu bez rejestracji (Użytkownik niezarejestrowany) lub posiadając Konto (Użytkownik zarejestrowany).

1.4.12. Umowa - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

1.4.13. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Prowadzącą Sklep na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Sklepu.

1.4.14. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, specyfikację i liczbę Towaru.

1.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Prowadząca Sklep: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 28.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Edge w wersji 12.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.1 lub wyższej, Google Chrome w wersji 21.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

1.6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Prowadzącej Sklep oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Usługi elektroniczne

2.1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Newsletter.

2.2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisz” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz hasło. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Prowadzącego Sklep, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie.

2.4. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta. W takim wypadku z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.

2.5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Prowadzącej Sklep, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

3. Zamówienia i zawarcie Umowy

3.1. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według treści zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia Zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru zapisanych w systemie teleinformatycznym, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy. Przed złożeniem Zamówienia Klient zostanie poinformowany o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Towary wraz z podatkami oraz kosztami przesyłki.

3.2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków – (1) dodaniu Towarów do wirtualnego koszyka, (2) wybraniu pola „Przejdź do realizacji zamówienia”, (3) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (4) wybraniu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

3.3. Klienci będący Użytkownikami zarejestrowanymi nie muszą podawać w Formularzu Zamówienia danych osobowych oraz danych do wysyłki, jeżeli podali je zakładając Konto i chcą skorzystać z już podanych danych.

3.4. Klienci będący Użytkownikami niezarejestrowanymi w Formularzu Zamówienia zobowiązani są podać następujące dane umożliwiające Prowadzącej Sklep wykonanie Umowy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami lub będących konsumentami, którzy chcą uzyskać imienny dokument księgowy potwierdzający wykonanie Umowy, niezbędne jest także podanie numeru NIP.

3.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

3.6. Każde kolejne zamówienie złożone przez tego samego Klienta jest traktowane i rozpatrywane osobno. Nie ma możliwości łączenia zamówień.

3.7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 

4. Dostawa

4.1. Wysłanie Towarów objętych Zamówieniem następuje w terminie określonym na karcie Towaru w Sklepie, a dla zamówień złożonych z wielu Towarów - w najdłuższym terminie z określonych na kartach Towarów. Terminy na kartach Towarów podane są w Dniach Roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy.

4.2. Zakupiony Towar jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu. 

4.3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sklep na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem może wysłać zamówiony Towar poza granice RP, po uprzednim zaakceptowaniu przez Klienta kosztów wysyłki oraz ewentualnych kosztów dodatkowych (np. cło).

4.4. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia.

4.5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, serwisem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wybranej przez Prowadzącą Sklep. Orientacyjne koszty dostawy zostały przedstawione na podstronie czas i koszt dostawy. Rzeczywiste i ostateczne koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie.

4.6. Prowadząca Sklep zastrzega sobie prawo zmiany doręczyciela zamówionych przez Klienta towarów bez jego zgody w przypadku, gdy skorzystanie z wybranego przez klienta sposobu dostawy z powodu okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności będzie nadmiernie utrudnione lub niemożliwe albo wiązać się będzie niebezpieczeństwem niedostarczenia przesyłki w terminie wskazanym przez Sklep. Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku ze zmianą doręczyciela. 

4.7. Wydanie Towaru Klientowi będącemu konsumentem następuje z chwilą odbioru przez niego towaru od przewoźnika i z tą chwilą również na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jednakże, jeżeli na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem będącym konsumentem Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta, za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi.

5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.2. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia oraz ewentualne koszty dodatkowe (np. cło).

5.3. Rabaty i promocje nie łączą się.

5.4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny, kosztów przesyłki, oraz ewentualnych kosztów dodatkowych w następujący sposób:

5.4.1. przelewem na numer konta bankowego: 35 1950 0001 2006 0035 1119 0001. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie.

5.4.2. płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie PayU. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie w systemie PayU.

5.4.3. płatnością przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie niezwłocznie. Prowadząca Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia korzystania z opcji płatności przy odbiorze Użytkownikom niezarejestrowanych lub w przypadku Zamówień, których wartość przekracza ustaloną kwotę. O ewentualnych ograniczeniach Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia.

5.5. Prowadząca Sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez sieć Internet, wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń.

5.6. W przypadku wybranych Towarów Prowadząca Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

5.7. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

6. Reklamacja Towaru

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Prowadzącej Sklep względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

6.2. Prowadząca Sklep zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. W przypadku, gdyby jednak Towar posiadał wady, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną na adres reklamacje@wszuwarach.pl lub pisemnie na adres kontaktowy Prowadzącej Sklep.

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. W przypadku zawartego w reklamacji żądania dostarczenia Towaru bez wad, Klient powinien odesłać zakupiony Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Prowadząca Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem. W celu refundacji bezpośrednich kosztów zwrotu należy podać nr konta bankowego do przelewu. 

6.6. Prowadząca Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w tym terminie oznacza, że Prowadząca Sklep uznała reklamację za uzasadnioną.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Prowadzącą Sklep. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Prowadzącą Sklep, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

8.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny pod adresem https://wszuwarach.pl/content/7-zwroty-i-reklamacje lub w innej formie zgodnej, jeśli z jej treść wynika chęć odstąpienia od Umowy

8.4. Prowadząca Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy lub rejestracji, albo inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

8.6. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Towary Prowadzącej Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

8.7. Klient będący konsumentem odsyła Towary będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8.8. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będących przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

8.9. Prowadząca Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Klienta będącego konsumentem, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowany przez Prowadzącą Sklep.

8.10. Prowadząca Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.11. Prowadząca Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.12. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

8.12.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.12.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

8.12.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.12.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8.12.5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.12.6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8.12.7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

8.13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się pod adresem https://wszuwarach.pl/content/7-zwroty-i-reklamacje

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

9.2. Prowadzącej Sklep przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Prowadzącej Sklep.

9.3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, Prowadząca Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

9.4. Z chwilą wydania przez Prowadzącą Sklep Towarów objętych Zamówieniem przewoźnikowi, przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub ich uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towarów powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Towarów do Klienta nie będącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Prowadzącej Sklep z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. Odpowiedzialność Prowadzącej Sklep w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy. Prowadząca Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Prowadzącą Sklep a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącej Sklep.

10. Prawa autorskie

10.1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu jego wyglądu i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Prowadzącemu Sklep.

10.2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań przedmiotów prawa autorskiego i ich poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Prowadzącej Sklep, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

11. Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SKLEPU DO POBRANIA - PDF