@wszuwarach

W sklepie internetowy wszuwarach.pl szanujemy Twoją prywatność. Możesz być pewny, że dane osobowe jakie nam powierzasz, są bezpieczne i przechowywane z należytą starannością. Nie przekażemy ich żadnemu podmiotowi zewnętrznemu w celach marketingowych, ani nie będziemy sami z nich korzystać w sposób na który nie wyrazisz zgody. Dlatego, jeśli chciałbyś otrzymywać od nas oferty promocyjne czy informacje o nowościach, zaprenumeruj newsletter.

Polityka prywatności - informacje dotyczące ochrony danych osobowych wszuwarach.pl

W sklepie internetowym wszuwarach.pl przetwarzamy dane zgodnie zasadami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Twoich danych osobowych jest Adriana Parszutowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szuwary - Wyszukane Rękodzieło - Adriana Parszutowicz, posiadająca NIP 739 328 38 36. Dane kontaktowe: Brąswałd 42b, 11-001 Dywity, telefon 607 806 778, adres e-mail sklep@wszuwarach.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  • niezbędnym do wykonania umów zawieranych w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie wszuwarach.pl (w szczególności w celu wystawienia dokumentów księgowych, wysyłki zakupionych towarów, rozpatrywania reklamacji) oraz świadczenia usług na rzecz użytkowników (usługa prowadzenia własnego konta w sklepie wszuwarach.pl oraz newsletter),
  • uzasadnionym prawnym interesem administratora (tj. do celów marketingu bezpośredniego, do celów realizowania ewentualnych roszczeń oraz do celów zapobiegania oszustwom).

Odbiorcy danych osobowych 

Wykonanie umów zawartych w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie wszuwarach.pl prowadzi do konieczności przekazania Twoich danych osobowych podmiotom, za pomocą których zakupione towary są do Ciebie dostarczane (Poczta Polska, kurierzy). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także podmioty wspomagające bieżące funkcjonowanie sklepu wszuwarach.pl, należący do kategorii: obsługa informatyczna serwisu, obsługa księgowa, obsługa prawna. Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych będą także przekazywane do właściwych urzędów skarbowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez:

  • okres świadczenia na Twoją rzecz usług prowadzenia własnego konta w sklepie wszuwarach.pl oraz korzystania z newslettera,
  • okres, w którym przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla potrzeb wykonywania obowiązków ciążących na administratorze, związanych z rękojmią za wady towarów, a także obowiązków archiwizacyjnych wynikających z odrębnych przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

Jakie dane będą zbierane i wykorzystywane

Administrator będzie wykorzystywał jedynie dane niezbędne do świadczenia na Twoją rzecz usług prowadzenia własnego konta w sklepie wszuwarach.pl oraz newslettera, a także dane potrzebne do wysłania zakupionego towaru i wystawienia dokumentów księgowych.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

W każdym czasie możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także żądać wydania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu podmiotowi. 

Prawo do sprzeciwu

Na Twój umotywowany sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych przetwarzanie zostanie zakończone jeżeli nie zachodzą prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw ten zostanie uwzględniony. 

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem przysługuje Ci skarga do odpowiedniego organu nadzoru w państwie członkowskim, w którym posiadasz miejsce zamieszkania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie wszuwarach.pl oraz świadczenia na Twoją rzecz usług własnego konta w sklepie wszuwarach.pl, korzystania z newslettera.

INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - PDF